Generalforsamling

Generalforsamling Lokalkreds Syddanmark

    

Citat fra deltager:

“Generalforsamling i PLCF. Hverken beretning, udsigt, mad eller samvær kan der siges andet end positivt om. Blot mangler der 2 bestyrelsesmedlemmer, ærgerligt, ingen tvivl om, at den nye bestyrelse klarer det👍 god arbejdslyst

PLCF Syddanmark 2020: Referat af ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

Dan Damsø

2. Formandens beretning

Godkendt – Se venligst bilag

3. Kassereren forelægger den reviderede regnskab (Se venligst bilag)

Godkendt

Bemærkninger til regnskabet: En kørselsafregning fra 2018 er med i regnskabet for 2019. Manglende betaling vedr. årsmøde mm – fakturaer ikke modtaget pga rod i Dansklærerforeningens administration. Kommer med i regnskabet for 2020 istedet for. Beslutning om at give en boggave til deltagerne i forbindelse med konferencen koster. Men det er godt givet ud for at fastholde medlemmer.

3. Fremlæggelse af budgetforslag (Se venligst bilag)

Godkendt

Bemærkninger: Usikkerhed omkring kontingentoverførsler (både beløb og tidspunkt) grundet omrydning i medlemskartoteket i hovedforeningen.

4. Indkomne forslag (Se venligst bilag med de reviderede vedtægter)

Ingen indkomne forslag

5. Valg

Bestyrelsesmedlem: Stig Møberg (genvalgt for 2 år)

Bestyrelsesmedlem: Dan Damsø (valgt for 2 år)

Bestyrelsessuppleant: Mette Klingenberg (valgt for 1 år)

Revisor: Hans Radsted (valgt for 1 år)

Revisorsuppleant: Mette Klingenberg (valgt for 1 år)

6. Eventuelt

Formandens beretning Lokalkreds Syddanmark

Formandens beretning – generalforsamling i PLCF Syddanmark september 2020 – udsat fra marts pga. corona

Læselyst, corona og medlemslister har intet med hinanden at gøre, men alligevel er det de tre ord, der popper op, når tankerne går tilbage på det forløbne års tid. Lad os begynde med det eneste positive ord af de tre; nemlig læselyst.

Læseslyst spreder sig lystigt i diverse medier, hos konsulenter på konfe-rencer, som kampagner, blandt forvaltninger og skoleledelser – og ikke mindst på de enkelte skoler. Og det er jo rigtig dejligt – og på høje tid!

I vores lokalforening har vi med vores lokalkonferencer i de senere år taget hånd om de ”forsømte plc-børn”: dannelse, kultur og ikke mindst læselyst og –glæde. Måske vil nogen mene, at vi med vores valg af tema-er og foredragsholdere er bagstræberiske. Men vi mener, at NOGEN må stå vagt om det gamle skolebiblioteks dyder. Med den strømlinede for-kortelse PLC – og læringsplatforme, entreprenørskab og makerspace er skolebiblioteksånden mange steder blevet sat i et mørkt hjørne bagest i plc-lokalet.

Alt det nye, som har fået plads på læringscentre, er spændende og brugbart – og det skal der være plads til. Men der skal også være plads til de gamle dyder – også i budgetterne. På mange skoler er plc-budgetterne til bogindkøb og kulturarrangementer skrumpet ind, og det samme er timerne med en uddannet skolebibliotekar.

Jo, det er på høje tid, hvis vi vil fremme læselyst og –glæde hos børn og unge – i skarp konkurrence med skærmen. På årsmødet i oktober 2019 fortalte vores formand, Birgitte Reindel om, hvorfor PLCF havde truk-ket sig fra samarbejdet omkring læselyst igangsat af folkebibliotekerne og Kulturministeriet.

I lokalbestyrelsen undrede vi os; hellere have lidt indflydelse end ingen. Samtidig kunne formanden fortælle, at hun i samarbejde med under-visningsministeriet ville tage initiativ til en læselystkonference for sko-ler. Karsten Boll fra lokalbestyrelsen meldte sig fluks til at deltage i planlægningen af denne konference.

Konferencen blev programsat til den 29. september for deltagere fra Jylland og Fyn. Desværre har corona spændt ben for gennemførslen, og konference er blevet udskudt til foråret 2021.

Kulturministeriet har i flere omgange delt støttekroner ud fra Læselyst-puljen; først til fremme af samarbejdet mellem folkebiblioteker og fri-tidsordninger – og senere med henblik for skoler. Måske har det, at PLCF trak sig fra projektet mellem Kulturministeriet og folkebibliote-kerne alligevel har haft en positiv indflydelse. Det er trods alt i skolen, at børn og unge tilbringer mest tid – og hvor den største forandring i forhold til læselyst og –glæde kan ske.

Det bliver spændende at følge de mange projekter – og forhåbentlig får mange børn større læselyst og –glæde. Men uden mad og drikke, duer

helten ikke. Og uden supergode børne- og ungdomsbøger og kvalificeret vejledning, vækkes læselysten ikke!

I forhold til de supergode børne- og ungdomsbøger, der heldigvis fort-sat udgives, er vi i lokalbestyrelsen så heldige, at vi nu har 2 repræsen-tanter i PLCFs prisudvalg; nemlig Mette Rahbek og Karsten Boll. Det er jo et spændende arbejde med at udvælge den børnebogsforfat-ter/illustrator, der fortjener en særlig anerkendelse. Tak for jeres ind-sats i den forbindelse.

I forhold til den kvalificerede vejledning i børnelitteratur har Karsten Boll været med til at igangsætte et efteruddannelsestilbud i vores om-råde. Tak for det.

På årets lokalkonference ”Lad eventyret begynde…” med den meget lan-ge undertitel: ”Den eventyrlige fortælling som livsoplysning tilsat en grim ælling, en grum ulv og en genert tomat – og fantastiske foldebøger og dannelse med SoMe!” strålede den gamle skolebiblioteksånd med forny-et energi… Jo, der er så meget at hente i litteraturen – stadigvæk og til evig tid!

Endnu engang havde vi en super konference med god stemning, spæn-dende oplæg og med masser af tage med sig hjem. 3 museumsfolk fra H. C. Andersen museet i Odense tændte forventningens glæde til at opleve det ombyggede og stærkt udvidede museum.

Kenneth Bøgh Andersens oplæsning af og fortælling om tilblivelsen af omdigtningen af ”Grimms (grumme) eventyr” var virkelig et hit. Årets boggave til egen læselyst vakte jubel.

Samtalen mellem Mette Eike Neerlin og Kurt Thybo blev en intens lise, hvor Mette Eikes forfatterskab og personlighed blev foldet smukt ud. ”Foldedamerne” fortsatte med at lære os at folde sjove, fine og meget anvendelige foldebøger med anvendelse til alle fag og klassetrin.

Derudover var der endnu et par oplæg bl.a. om SoMe, der lagde til i bunken af anvendelighed på ens eget plc. Og ekstra heldigt var det, at konferencen ikke lå ugen efter, hvor hele landet lukkede ned pga. coro-na.

På konferencen var der godt og vel 40 deltagere, og det er ikke nok til, at konferencen kan løbe rundt økonomisk set. Vi har i bestyrelsen valgt, at det må godt koste at lave en konference, så længe vi har økonomi til det. Konferencen er vigtig, hvis vi stadig skal have berettigelse som lo-kalforening Syddanmark. Vi håber på bedre tider…

Et årligt medlemsarrangement til en kulturinstitution, hvor vores med-lemmer har mulighed for at tage familien med på gunstige vilkår, er og-så noget vi prioriterer højt. I efteråret 2019 arrangerede vi en tur til Oksbøllejren, hvor det kommende museum FLUGT får til huse – og bag-efter videre til TIRPITZ. Det blev en dejlig og tankefuld dag i det vestjy-ske.

Vi havde håbet på, at vi kunne lave et medlemsarrangement allerede nu i efteråret til det ombyggede og udvidede ”H. C. Andersen Museum”, men genåbningen af museet er udskudt til næste sommer. Vores med-lemmer må derfor vente med et medlemsarrangement til næste år. Og til den tid behøver vi forhåbentlig ikke at bekymre os om social distance og corona…

Vi vil gerne i kontakt med vores medlemmer – og med det store områ-de, som vi dækker – bliver det primært på medlemskonferencen og ef-terårsarrangementet, at vi mødes. Kendskabet til hinanden er perifært – desværre. Det oplever vi også i bestyrelsen, når vi får tilsendt en med-lemsoversigt, hvor vi ikke kender alle på listen.

Der har været et usandsynlig stort rod i medlemslisterne. Efter skiftet fra Dansklærerforeningen som administrator til et privat firma er der igangsat en større oprydning og et ”detektiv-arbejde” for at føre med-lemslisterne ajour og opkræve manglende betalinger. At Skolekom ikke længere eksisterer og dermed ej heller skolekom-mailadresser har kompliceret kontakten til medlemmerne yderligere.

Ifølge den seneste medlemsliste fra den 31. august har PLCF Syddan-mark 109 personlige medlemmer (heraf 20 i restance)+ 5 andet (fx sko-ler) og 4 pensionister. Tallene er stærkt bekymrende, men overrasker desværre ikke.

Det sidstnævnte er et tilbagevendende tema i bestyrelsen. Vi diskuterer, hvordan vi kan få vendt udviklingen – så vi ikke havner i en afvikling af Pædagogisk Læringscenterforening.

Med det øgede fokus på læselyst og –glæde burde skolebiblioteksånden komme frem i lyset og få lov til at få ærespladsen på plc’erne rundt på landets skoler. Og der burde være råd til at købe nye spændende børne- og ungdomsbøger. Og der burde være råd til at uddanne vejledere, der kvalificeret kan hjælpe hvert barn og ungt menneske med at finde net-op den bog, der giver lyst til at læse – og blive ved med at læse.

Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at sætte spot på læringscentrets betydning for børn og unges læselyst og glæde – og for skolen generelt. Vi håber, at tiden arbejder for os på det område. Samtidig har vi øje på hele ”plc-paletten”. Vi håber på at kunne tilbyde en spændende og rele-vant konference i 2021.

Tak til Hans Radsted for den store hjælp i forbindelse med vores lokal-konference. Og tak for revision af regnskabet. Det er dejligt, at vi kan trække på din ekspertise.

Tak til Dan Damsø, som har indvilget i at styre os trygt igennem gene-ralforsamlingen.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vores kasserer, Mette Klingenberg, der ikke ønsker genvalg. Tak for 4 år med et super samarbejde – og tak for husly ved vores møder.