Lokalkredsgeneralforsamling 2017

Referat fra Lokalkredsgeneralforsamling 2017

Dagsorden for lokalkredsens ordinære generalforsamling torsdag den 16. marts på Kystens Perle/Strandpavillionen, Bådehavnsvej 10, 9000 Aalborg:

1.a Valg af dirigent og 1.b Valg af stemmetællere.
Ernst Beckman blev valgt som dirigent; forsamlingen var ikke større, end det blev besluttet først at udnævne stemmetællere, om det skulle blive aktuelt under dagsordenens øvrige punkter.

2. Formandens beretning (se vedhæftet).
Formandens beretning blev uddelt, gennemgået og debatteret. Vedtaget.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2016 (se vedhæftet)
Regnskabet blev gennemgået og kommenteret. Vedtaget

4. Indkomne forslag; – der er ikke indkommet forslag

5. Fremlæggelse af budgetforslag 2018 (se vedhæftet) og fastsættelse af kontingent 2018.
Budget-2018 blev fremlagt og med forklaring på poster, der ændrer sig væsentlig fra tidligere års budget. Vedtaget.
Lokalkredsbestyrelsens forslag om uændret lokalkredskontingent på kr. 120,00 pr. år blev vedtaget.

6. Valg.
På den ordinære generalforsamling vælges hvert andet år (- år med lige endetal):
a) en formand (2017 = ulige år. Formanden ikke på valg)
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år:
b) to lokalkredsbestyrelsesmedlemmer:
Valgt: Karen Maarup Grønning og Lissa Simonsen
c) en første- og en anden suppleant
Valgt: 1) Kirstine T. Pedersen og 2) Charlotte Kusk
d) en revisor
Valgt: Ernst Beckman
e) en revisorsuppleant
Valgt: Lene Rudbeck Koch

7. Eventuelt (under hvilket punktet der ikke kan tages beslutninger)

For referat Terkel Jessen Jensen