Vedtægter

Foreningens navn er Pædagogisk LæringsCenterForening (PLCF)

 Mission 

PLCF understøtter medlemmerne i at udvikle det pædagogiske læringscenter, så det er en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole.

§ 1 Vision 

– PLCF er et netværk for videndeling og sparring omkring udvikling af skolens pædagogiske læringscenter i alle dets former

– PLCF tilbyder kompetenceudvikling og faglige arrangementer indenfor områder nævnt i bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter

– PLCF er en aktiv stemme i udviklingen af folkeskolen

– PLCF arbejder for at bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for medarbejdere på de pædagogiske læringscentre

Formålet søges virkeliggjort gennem samarbejde mellem lokalkredsene, repræsentantskabet og Landsstyrelsen samt eksterne samarbejdsparter.

§ 2 Medlemmer

a) Pædagogisk LæringsCenterForening optager som almindelige medlemmer lærere, der er tilknyttet eller har været tilknyttet det pædagogiske læringscenter eller folkebiblioteket, samt lærere med vejlederfunktion.
b) Pædagogisk LæringsCenterForening optager som almindelige medlemmer pædagogiske konsulenter, der arbejder med pædagogiske læringscentre.
c) Medlemskab af Pædagogisk Læringscenterforening forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforening for enhver, som har ret til at være almindeligt medlem af Danmarks Lærerforening.
d) Medlemmer henføres til den lokalkreds, i hvilken de er ansat, eller fra hvilken de er fratrådt med pension, ventepenge eller rådighedsløn. Medlemmer, der er fratrådt med pension, ventepenge eller rådighedsløn kan dog vælge at blive optaget i den lokalkreds, hvor de har bopæl.
e) Som særlige medlemmer optages også lærere, der er tilknyttet eller har været tilknyttet pædagogiske læringscentre på private undervisningsinstitutioner eller folkebiblioteker samt lærere med vejlederfunktion, men som ikke kan optages som almindelige medlemmer af Danmarks Lærerforening.
f) Medlemmer fra Sydslesvig tilknyttes Sønderjyllands Lokalkreds.
g) Medlemskab af Pædagogisk LæringsCenterForening sker gennem en lokalkreds, idet Landsstyrelsen har status som en lokalkreds.
h) Medlemmer i Grønland er kun tilknyttet landsforeningen.
i) Herudover kan optages personer og/eller institutioner, som har tilknytning til virksomhed i forbindelse med pædagogiske læringscentre, dog uden stemmeret.

§ 3 Eksterne udvalg

a. Pædagogisk LæringsCenterForenings repræsentanter i diverse udvalg vælges af Landsstyrelsen.
b. Udtræder et medlem af udvalgene, vælges et nyt medlem af Landsstyrelsen.

§ 4 Kontingent

a. Kontingentet fastsættes på repræsentantskabsmødet og betales helårligt forud. Pædagogisk LæringsCenterForening opkræver kontingent til lokalkredsene og videresender efterfølgende.
b. Pædagogisk LæringsCenterForenings regnskabsår er fra 1. januar – 31. december.

§ 5 Repræsentantskabet

a. Repræsentantskabet er Pædagogisk LæringsCenterForenings højeste myndighed.
b. Repræsentantskabet består af Landsstyrelsen og repræsentanter for lokalkredsene valgt efter disses vedtægter samt en repræsentant for pensionistgruppen.
c. Hver lokalkreds vælger en repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer, dog mindst 2 repræsentanter. Den enkelte lokalkreds berettigede antal repræsentanter opgøres på grundlag af det pr. 1. januar registrerede medlemstal.
d. Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes i ulige år i tidsrummet 15. oktober – 15. november og indkaldes med seks ugers skriftligt varsel til formændene for lokalkredsene samt ved bekendtgørelse i ”LæringsCentret”. Formandens skriftlige beretning offentliggøres i ”LæringsCentret” og digitalt.
I lige år afholdes i forbindelse med lokalkredskursus repræsentantskabsmøde med flg. tre punkter:
– Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
– Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
– Valg til Landsstyrelsen
e. I lige år afholdes kursus for medlemmer af lokalkredse (jvf. § 6). Regnskab og formandens skriftlige redegørelse offentliggøres i ”LæringsCentret” og digitalt.
f. Nedenstående punkter skal være indeholdt i repræsentantskabets dagsorden:
− Valg af dirigent
− Formanden aflægger beretning
− Kassereren forelægger det reviderede regnskab
− Behandling af indkomne forslag
− Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
− Valg ifølge § 8
− Eventuelt
g. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes til Landsstyrelsen senest 21 dage før mødet.
h. Senest 10 dage før repræsentantskabsmødet udsendes til samtlige repræsentanter via lokalkredsformændene og til Landsstyrelsen:
− Endelig dagsorden
− Det reviderede regnskab
− Budgetforslag for det næstfølgende regnskabsår.
i. Alle sager – undtagen vedtægtsændringer – afgøres af repræsentantskabet ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.
j. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes ved skriftlig indvarsling til samtlige repræsentanter via formændene for lokalkredsene samt Landsstyrelsen med højst fire ugers og mindst en uges varsel på begæring af mindst to lokalkredse eller af formanden for Pædagogisk LæringsCenterForening eller et flertal i Landsstyrelsen. Samtidig med indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde udsendes dagsorden til mødet.
k. Ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder er åbne for samtlige medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening. Kun repræsentanter har tale- og stemmeret. Hvis repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt, kan der gives taleret til andre end repræsentanter.

§ 6 Kursus for lokalkredse

I lige år, i tidsrummet 15. oktober – 15. november, afholdes kursus for medlemmer af lokalkredsbestyrelser, som er valgte medlemmer eller suppleanter til lokalkredsen.

§ 7 Landsstyrelsen

a. Landsstyrelsen består af 8 medlemmer valgt for en toårig periode.
− Formanden vælges i ulige år
− Der vælges yderligere 3 landsstyrelsesmedlemmer i ulige år
− Der vælges 4 landsstyrelsesmedlemmer i lige år
b. Landsstyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter sin forretningsorden.
c. Udtræder et medlem af Landsstyrelsen inden en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten og Landsstyrelsen konstituerer sig på ny.
d. Udtræder formanden for Landsstyrelsen inden en valgperiodes udløb, indtræder en suppleant i Landsstyrelsen og Landsstyrelsen konstituerer sig på ny med næstformanden som formand.

§ 8 Valg

a. Repræsentantskabet vælger af sin midte
− Formand
− 7 landsstyrelsesmedlemmer
− En 1. og en 2. suppleant
− En revisor
− En revisorsuppleant
− Repræsentanter til Prisudvalget jf. vedtægterne for Prisudvalget.
b. Valg af formand skal altid ske ved skriftlig afstemning.
c. Såfremt der ved personvalg er flere kandidater, end der skal vælges, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9 Tegningsregler

1. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening.
2. Foreningens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt, idet en sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger,
a. at udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at tegne foreningen i økonomiske anliggender; og
b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt til at indgå̊ aftaler herom.
3. Ved beløb under kr. 5.000 kan kasseren alene underskrive.

§ 10 Lokalkredse

a. Lokalkredsene ledes af en bestyrelse.
b. Lokalkredsene kan i deres vedtægter fastsætte bestemmelser for lokalt valgte kontaktpersoner.
c. Lokalkredsenes vedtægter skal godkendes af Landsstyrelsen.

§ 11 Pensionistgruppen

a. Medlemmer af Pædagogisk LæringsCenterForening, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, kan optages i pensionistgruppen, men forbliver fuldgyldige medlemmer af deres lokalkreds.
b. Pensionistgruppen udarbejder egne vedtægter, som godkendes af Landsstyrelsen.
c. Pensionistgruppen afholder et årligt medlemsmøde, hvor der vælges forretningsudvalg og formand.
d. Pensionistgruppen er repræsenteret på Pædagogisk LæringsCenterForenings repræsentantskabsmøde med 1 deltager, der har taleret men ikke stemmeret.

§ 12 Sammenlægning/fusion

Ved sammenlægning/fusion med andre foreninger igangsættes afgørelsen om sammenlægning/fusion ved en vejledende afstemning blandt foreningens medlemmer.

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan foretages på repræsentantskabsmødet, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind for vedtægtsændringerne.

§ 14 Opløsning

Pædagogisk LæringsCenterForening kan kun opløses, hvis to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Der skal dog være mindst 4 uger mellem repræsentantskabsmøderne. Efter opløsning skal foreningens formue tilfalde en velgørende organisation efter repræsentantskabets bestemmelse.

§ 15 Godkendelse

Vedtægterne er gældende efter godkendelse i Danmarks Lærerforening.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde på Gl. Avernæs 29 .10.2017

Nye vedtægter træder i kraft efter repræsentantskabsmødet 2019.

Se de nye vedtægter her: Forslag til vedtægter for Pædagogisk LæringsCenterForening