Vedtægter

Vedtægter for Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Foreningens navn er Pædagogisk LæringsCenterForening (herefter PLCF)

Mission

PLCF understøtter medlemmerne i at udvikle det pædagogiske læringscenter,
så det er en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole.

§ 1 Vision

-PLCF er et netværk for videndeling og sparring omkring udvikling af skolens pædagogiske læringscenter i alle dets former.
-PLCF tilbyder kompetenceudvikling og faglige arrangementer indenfor områder nævnt i Folkeskoleloven §19 stk. 2 samt bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter.
-PLCF er en aktiv stemme i udviklingen af folkeskolen.
-PLCF arbejder gennem Danmarks Lærerforening, DLF, og dennes kredse for at bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for medarbejdere med tilknytning til de pædagogiske læringscentre.

§ 2 Medlemmer

a) PLCF optager lærere med vejlederfunktion, undervisere, ledere, konsulenter og andre, der arbejder med eller er tilknyttet eller har været tilknyttet det pædagogiske læringscenter eller fællesbiblioteker.
b) Medlemmer, der er trådt tilbage fra arbejdsmarkedet, hører under pensionistgruppen.
c) Medlemmerne i en region kan organisere sig i lokalafdelinger ved navn PLCF ”lokalafdeling” f.eks. PLCF Sønderjylland og PLCF Syddanmark. Lokalafdelingen bestemmer selv lokalafdelingens navn.

§ 3 Årsmøde

a) Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
b) Årsmødet afholdes mellem uge 42 og uge 45, som udgangspunkt i weekenden i uge 43
c) Alle erhvervsaktive medlemmer har stemmeret på årsmødet ved fremmøde.
d) Pensionistgruppen har én samlet stemme på årsmødet.
e) Foreningen betaler for 50 medlemmer. Fordelingen sker efter følgende princip:

1. Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer har førsteret til pladserne indenfor de første 10 dages
tilmelding.
2. Tildeling af pladser sker repræsentativt efter lokalafdelingernes medlemstal (fx 0-49 = 1, 50-
99 = 2 etc.) efter de første 10 dages tilmelding.
3. Resten af pladserne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Hvis de repræsentative pladser ikke udnyttes, indgår de også i resttildelingen.

f) Årsmødet indkaldes med seks ugers varsel til alle medlemmer samt ved bekendtgørelse i ”LæringsCentret”. Formandens skriftlige beretning offentliggøres i LæringsCentret”. Samtidig efterspørges punkter til årsmødet, som skal være sendt til FU senest 3 uger inden mødet.
g) FU planlægger årsmødet. Flg. punkter skal være indeholdt i dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
6. Valg ifølge § 5 og § 7
7. Eventuelt

h) Det tilstræbes, at årsmødet også indeholder andre aktiviteter (fx workshops,
debatter, kursus eller andet)
i) Endelig dagsorden sendes ud til alle medlemmer senest en uge før årsmødet, –
såfremt det er muligt med angivelse af de udvalg, der skal nedsættes på årsmødet jævnfør §6. Samtidig
vedlægges det reviderede regnskab for det foregående år samt budgetforslag inklusive forslag til
kontingent for det kommende år.
j) Alle sager – undtagen vedtægtsændringer – afgøres af årsmødet ved almindeligt
flertal af de afgivne stemmer.
k) Ekstraordinært årsmøde indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer med højst otte
ugers og mindst tre ugers varsel på begæring af mindst 10% af medlemmerne
eller af formanden for PLCF eller et flertal i FU. Samtidig med indkaldelse til
ekstraordinært årsmøde udsendes dagsorden til mødet.

§ 4 Forretningsudvalget (FU)

a) Den daglige ledelse og repræsentation udadtil varetages af FU
b) Medlemmer af FU er tovholdere for udvalgene (§ 6)
c) FU kan vælge at lade et medlem varetage en post eksternt
d) FU vælges på årsmødet, som angivet i § 5
e) Medlemmer af FU er kontaktpersoner for eventuelle lokalafdelinger

§ 5 Valg til FU

a) FU består af 8 medlemmer valgt for en 2-årig periode
b) Formanden vælges i ulige år. Valg af formand sker altid ved skriftlig afstemning.
c) I ulige år vælges desuden 3 FU-medlemmer
d) I lige år vælges 4 FU-medlemmer
e) Hvert år vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant for ét år
f) Er der flere kandidater, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning.
g) På førstkommende møde efter valget konstituerer FU sig med næstformand, kasserer, sekretær samt tovholdere for udvalg og andre opgaver. FU vedtager deres aftale for samarbejdet.
h) Udtræder et medlem af FU, indtræder en suppleant, og FU konstituerer sig på ny.

6 Udvalg

a) Hvert år på årsmødet nedsættes udvalg for det kommende års aktiviteter
b) Alle fremmødte aktive medlemmer kan indgå i et udvalg
c) Bladudvalg, Hjemmesideudvalg, OK-udvalg og Prisudvalg er faste udvalg. Prisudvalget har sine egne vedtægter.
d) Der indgår to medlemmer i Konsulentkonferenceudvalget og to medlemmer i It-konferenceudvalget. Begge konferencer laves i samarbejde med Danmarks it- og medievejlederforening.
e) Der nedsættes Lokalafdelings-konferenceudvalg for hver region på min. 3 medlemmer. Dette gælder dog ikke regioner med en eller flere lokalafdelinger, idet lokalafdelinger selv afholder en konference.
f) Udvalgene laver kommissorium samt aftale om samarbejdsform, som begge godkendes i FU.
g) Foreningen dækker omkostninger ved udvalgsarbejdet i henhold til PLCF’s budget

§ 7 Valg til udvalgene

a) Alle aktive medlemmer kan optages i foreningens udvalg ved fremmøde på årsmødet.
b) Er man forhindret i at deltage i årsmødet, kan man skriftlig anmode om optagelse i et udvalg.
c) I udvalg med et bestemt antal medlemmer vælges medlemmerne efter skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater end pladser.

§ 8 Økonomi

a) Kontingentet fastsættes på årsmødet og betales helårligt forud. Kontingentperioden følger kalenderåret.
b) Såfremt man er medlem i en lokalafdeling, sendes ¼ af kontingentet til lokalafdelingen til dækning af
dennes aktiviteter.
c) Regnskabsåret følger kalenderåret.
d) 15% af evt. overskud fra konferencer afholdt af lokalafdelinger tilfalder PLCF.
e) Medlemmer i pensionistgruppen betaler halvt kontingent.

§ 9 Tegningsregler

a) Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening.
b) Foreningens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt, idet en sådan fuldmagt skal være
tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger,

a. at udpege en eller flere personer til alene eller i fællesskab at tegne foreningen i økonomiske
anliggender; og
b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over
foreningens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt til at indgå aftaler herom.

c) Ved beløb under kr. 5.000 kan kassereren alene underskrive.

§ 10 Lokalafdelinger

a) Såfremt medlemmer i en region ønsker at danne en lokalafdeling, kontaktes FU senest to måneder inden
årsmødet.
b) Lokalafdelinger ledes af en bestyrelse.
c) Lokalafdelinger laver deres egne vedtægter, som godkendes i FU.

§ 11 Pensionistgruppen

a) Medlemmer af PLCF, som er pensionister eller efterlønsmodtagere, kan optages i pensionistgruppen.
b) Pensionistgruppen udarbejder egne vedtægter, som godkendes af FU.
c) Pensionistgruppen afholder et årligt medlemsmøde, hvor der vælges forretningsudvalg og formand.
d) Pensionistgruppen kan repræsenteres på PLCF’s årsmøde med 1 deltager, der har stemmeret.

§ 12 Sammenlægning/fusion

Ved sammenlægning/fusion med andre foreninger igangsættes afgørelsen om sammenlægning/fusion ved en
vejledende afstemning blandt foreningens medlemmer.

§ 13 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan foretages på årsmødet, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind for vedtægtsændringerne.

§ 14 Opløsning

PLCF kan kun opløses, hvis to på hinanden følgende årsmøder med 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.
Der skal dog være mindst 4 uger mellem årsmøderne. Efter opløsning skal foreningens formue tilfalde en
velgørende organisation efter årsmødets bestemmelse.

Vedtaget på repræsentantskabsmøde på Gl. Avernæs 04.11.2018